GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
PL
 
EN
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Regulamin
Regulamin Programu Partnerskiego

dla osób prawnych i fizycznych biorących udział
w programie partnerskim witryny www.gsmservice.pl


§ 1. Definicje
 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://partner.gsmservice.pl
 2. Operator - firma prowadząca Program Partnerski:
  INTERMEDIA Tomasz Konopka
  ul. Paderewskiego 126c
  35-328 Rzeszów
  NIP: 687-172-84-17
 3. Usługi - usługi świadczone przez operatora, objęte Programem Partnerskim.
 4. Moduł - fragment strony internetowej dostarczony przez operatora, umieszczany na stronie Partnera, umożliwiający klientom korzystanie z Usług.
 5. Link polecający - adres URL dostarczony przez operatora, umożliwiający klientom rejestrację w serwisie z polecenia Partnera.
 6. Partner - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim.
§ 2. Zasady ogólne
 1. Partnerami mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Regulamin Programu Partnerskiego i dokonają rejestracji w Programie Partnerskim.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Istotą Programu Partnerskiego jest promocja i reklama Usług świadczonych przez Operatora na stronach internetowych Partnera.
 4. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Operatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako uczestnik Programu Partnerskiego.
§ 3. Promowanie usług Operatora, identyfikacja Partnerów i Modułów
 1. Każdy Partner w czasie rejestracji wybiera unikalny Identyfikator (login), jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Operatora.
 2. Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim Partner ma możliwość wygenerowania odpowiednich modułów oraz linków polecających.
 3. Każdy Moduł oraz link polecający posiada unikalny identyfikator, jednoznacznie identyfikujący Partnera, który go wygenerował.
 4. Partner będzie polecał reklamował i promował Usługi wstawiając na własne strony WWW wygenerowane moduły oraz linki polecające.
§ 4. Wynagrodzenie dla Partnera
 1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za usługi zrealizowane za pośrednictwem Modułów oraz linków polecających, o których mowa w §3 pkt 2,3,4.
 2. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów jest ustalona w aktualnej Tabeli Prowizji, która jest nierozłącznym załącznikiem do tego Regulaminu.
 3. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zrealizowania transakcji, wniesienia opłaty przez Klienta i wykonania Usługi.
 4. Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji znajduje się po załogowaniu do Programu Partnerskiego, pod adresem http://partner.gsmservice.pl
 6. Prowizja wypłacana jest Partnerowi po zakończeniu każdego miesiąca po wyrażeniu chęci wypłaty Prowizji przez Partnera, gdy suma dotychczasowej niewypłaconej prowizji przekroczy kwotę 50 zł. Jeżeli suma dotychczasowej niewypłaconej prowizji nie przekracza 50 zł, prowizja przechodzi do rozliczenia na kolejny miesiąc. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.
 7. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wystawia Operatorowi rachunek do zawartej z Operatorem Umowy Zlecenie na odpowiednią kwotę, wynikającą z raportów. Należy przy tym posłużyć się odpowiednią opcją na stronach Programu Partnerskiego. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronach Programu Partnerskiego.
 8. Kwoty prowizji wynikające z raportów są kwotami brutto.
 9. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do Operatora podpisanej i prawidłowo wypełnionej Umowy Zlecenia i Rachunku w dwóch egzemplarzach lub prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 10. W przypadku reklamacji Usługi przez Klienta uznanej w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
 11. W przypadku osób fizycznych, należna prowizja pomniejszana jest o podatek dochodowy i składki ZUS, które Operator odprowadza do odpowiednich Urzędów.
§ 5. Metody promocji Usług
 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Usług opublikowane poza jego stronami.
 2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach dodatkowe informacje dotyczące Usług, jest zobowiązany uaktualniać je na bieżąco do stanu faktycznego.
 3. Partner nie będzie wysyłał niezamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi Produkty, Moduły lub Program Partnerski, co jest sprzeczne z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.
 4. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Partner nie może promować Usług, ani wstawiać Modułów oraz Linków polecających na stronach, które łamią polskie prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora.
 6. Partner nie będzie promował witryny Operatora na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Usługami.
 7. Miejsce promocji Usług musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora.
 8. Zabronione jest umieszczanie na stronie z wstawionymi Modułami oraz Linkami polecającymi materiałów kłamliwych, nieprawdziwych i mogących wprowadzać Klienta w błąd, co do oferowanych Usług.
§ 6. Bezpieczeństwo danych
 1. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego nie są wiążące dla Operatora. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Operator skoryguje dane.
 2. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
 3. Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja modułów oraz linków polecających bez zgody Operatora.
 4. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść.
 5. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim.
 6. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.
§ 7. Reprezentacja
 1. Partner będzie starannie promował Usługi zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, w szczególności umieszczając na swojej stronie WWW wygenerowane moduły oraz linki polecające. W przypadku umieszczenia dodatkowych własnych materiałów dotyczących Usług Partner weźmie pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora.
 3. Partner nie będzie umieszczał modułów oraz linków polecających na stronie, na której świadczone są inne usługi w identycznym lub zbliżonym charakterze do Usług oferowanych przez Operatora, bez zgody Operatora.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług otrzymane przez Partnera powinny zostać przesłane na adres partner@gsmservice.pl
§ 8. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera
 1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane blokadą konta.
 2. Na zablokowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkich wytycznych Operatora związanych z faktem dezaktywacji konta.
 3. Punkt 2. §8 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Modułów i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy. W takim przypadku konto Partnera zostanie skasowane bez możliwości wypłaty prowizji.
 4. Operator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
 5. Konto nieaktywne zostanie ponownie aktywowane, jeśli Partner spełni wszystkie zasady Regulaminu i usunie przyczyny blokady konta.
 6. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywacje konta.
 7. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Usługami, w szczególności usunąć ze swych stron Internetowych wszystkie moduły oraz linki polecające.
 8. W przypadku braku aktywności Konta Partnera w okresie ostatnich 6 miesięcy, Usługodawca zastrzega sobie możliwość jego skasowania. Za brak aktywności konta uważa się brak logowania Partnera do Serwisu przez okres 6 miesięcy.
 9. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.
 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za pominiecie Partnera w przypadku nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi, przez co najmniej 97% polskich użytkowników Internetu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Nowy Regulamin zostaje wprowadzony w życie w momencie jego opublikowania na stronach Programu Partnerskiego.
 3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Operator publikuje na stronie http://partner.gsmservice.pl/terms.php
Regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2011 r.
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: