Regulamin Uslugi
Regulamin świadczenia usługi
"SIMLOCK ONLINE"


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa określa warunki wykonania usługi „Simlock online”.
 2. Usługa „Simlock online” jest świadczona przez INTERMEDIA Tomasz Konopka prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, legitymujący się numerem NIP: 6871728417, oraz Regon: 180059031.
 3. Usługobiorca może szybko i efektywnie kontaktować się Usługodawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: simlock@gsmservice.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 123984252 w dni robocze w godz. 9-16. Adres do korespondencji: INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Usługodawca – INTERMEDIA Tomasz Konopka, o którym mowa w ust. 2;
  2. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu;
  3. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności z Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672z późn. zm.);
  5. „Simlock online”, Usługa – usługa polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy kodu lub kodów odblokowujących, których celem jest zdjęcie blokady simlock założonej przez operatora telefonii komórkowej GSM.
  6. Serwis – serwis internetowy simlock.gsmservice.pl za pomocą, którego Usługodawca świadczy usługę „Simlock online” na rzecz Usługobiorców, dostępny pod adresem http://simlock.gsmservice.pl;
  7. Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia usługi „Simlock online” za pośrednictwem Serwisu.
§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI „SIMLOCK ONLINE”
 1. Usługodawca świadczy usługę „Simlock online” na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługa „Simlock online” polega na dostarczeniu przez Usługodawcę do Usługobiorcy kodu lub kodów odblokowujących pozwalających na zdjęcie blokady simlock założonej przez operatora telefonii komórkowej GSM.
 3. Usługa realizowana jest zdalnie za pośrednictwem Serwisu simlock.gsmservice.pl.
 4. Do skorzystania z usługi niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę numeru IMEI telefonu, nazwy sieci, operatora sieci komórkowej GSM, na którą założona została blokada simlock, adresu e-mail.
 5. Ponadto Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Konsument niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest przedsiębiorca niezbędne jest podanie: firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP.
 6. Formularz do wprowadzenia danych, o których mowa w ust. 4 i 5 został opublikowany na stronach serwisu.
 7. Informacje o wygenerowanym kodzie lub kodach są przesyłane drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, w którym zostanie podany link do strony www i dalsze instrukcje.
 8. W zależności od modelu telefonu i sieci operatora telefonii komórkowej GSM do zdjęcia blokady simlock konieczne jest wprowadzenie jednego lub kilku kodów. Usługa „Simlock online” obejmuje przesłanie jednorazowo takiej ilości kodów jaka jest wymaga do zdjęcia blokady. Wraz z kodem lub kodami odblokowującymi Usługobiorca otrzyma szczegółowe instrukcje opisujące w jaki sposób należy wprowadzić kod lub kody odblokowujące w celu zdjęcia blokady simlock.
 9. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów wyszczególnionych na stronie http://simlock.gsmservice.pl/modele.php.
 10. Usługodawca informuje, że wprowadzenie kodu lub kodów odblokowujących może spowodować utratę gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę telefonu. W razie wątpliwości Usługobiorca powinien skontaktować się z producentem lub sprzedawcą telefonu.
 11. Usługodawca informuje, iż kody odblokowujące będą skuteczne, gdy:
  1. przed wpisaniem kodów dostarczonych przez Usługodawcę do telefonu nie były wpisywane inne, nieprawidłowe kody odblokowujące,
  2. oprogramowanie fabryczne telefonu nie zostało zmienione.
 12. Usługa świadczona jest odpłatnie, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie http://simlock.gsmservice.pl/priceList.php. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
 13. Obsługą płatności zajmuje się firma Dotpay S.A., prowadząca serwis pod adresem: http://dotpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 14. Usługodawca wystawia faktury VAT.
 15. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie http://simlock.gsmservice.pl/priceList.php, w zależności od danego modelu telefonu. Terminy wskazane w dniach oznaczają dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt chrześcijańskich.
 16. Usługę uważa się za wykonaną w dacie skutecznego otrzymania wiadomości e-mail, o którym mowa w ust. 7. Zobowiązanie Usługobiorcy do zapłaty ceny uważa się za wykonane w dacie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy odpowiednią kwotą wskazaną w cenniku, o którym mowa w ust. 12.
 17. W razie braku możliwości dotrzymania terminu na skutek nieprzewidzianych okoliczności Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą, który podejmie decyzję o wydłużeniu terminu lub rezygnacji z usługi.
 18. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli z przyczyn technicznych, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności nie będzie możliwe zrealizowanie usługi „Simlock online”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. W wyniku odstąpienia od umowy opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy na konto bankowe lub kartę kredytową.
 19. Usługa jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Usługobiorców. Informacja zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do nieprzesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych, treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.
§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W stosunku do Usługobiorców będących przedsiębiorcami odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy jest wyłączona, chyba że szkoda została spowodowana z wyłącznej winy Usługodawcy.
 2. W stosunku do Usługobiorców będących przedsiębiorcami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki skorzystania z Usługi w sposób niezgodny z instrukcjami dołączonymi do kodu lub kodów odblokowujących.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku skorzystania z Usługi Usługobiorca utraci prawa z zawartych umów gwarancyjnych.
§6. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres simlock@gsmservice.pl
  2. w formie pisemnej, na adres INTERMEDIA, ul. Ignacego Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów
 3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Konsument wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia Usługi „Simlock online” i jej rozliczenia.
 2. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać wykorzystany w celu realizacji Usług oraz do wysyłania powiadomień awariach, i komunikatach niestanowiących informacji handlowych. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać wykorzystany do przesyłania informacji handlowych Usługodawcy tylko za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane mogą, za jego zgodą, zostać przekazane do serwisu Dotpay.pl w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.
 4. Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5, podanych w formularzu o którym mowa w § 3 ust. 6.
 5. Baza danych osobowych Usługobiorców oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Usługobiorców do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu skorzystania z Usługi oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres simlock@gsmservice.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacje dotyczące:
  1. płatności - rozpatruje firma Dotpay S.A.
  2. otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
powered by GSMService.pl